• Sürdürülebilirlik

  Çevresel Sürdürübilirlik, doğal kaynakları koruma, ekosistemleri dengeleme ve çevresel etkileri en aza indirgeme amacını taşır. Bu, enerji verimliliği, atık yönetimi, su tasarrufu ve yenilenebilir enerji kullanımı gibi konuları içerir. Tikkun Olam Dünya’yı daha yaşanır hale getirmedeğeridir. Bu kapsamda da farkındalık bilinçlendirme çalışmaları yapılır.

  1. Enerji Verimliliği:
   • Enerji verimliliğini artırmak için eğitim ve farkındalık programları düzenlemek.
   • Enerji tasarruflu cihazları ve aydınlatmayı teşvik etmek.
   • Yenilenebilir( GüneşEnerjisi )kullanmak.
  2. Atık Yönetimi:
   • Geri dönüşüm programları oluşturmak.
   • Atık azaltma stratejileri uygulamak.
   • Belediye ile iş birliği içinde çalışmak.
  3. Su Kullanımı:
   • Su tasarrufu sağlayacak sistemleri benimsemek.
   • Bilinçlendirme kampanyaları düzenlemek.
  4. Eğitim ve Farkındalık:
   • Sürdürülebilirlik konularında eğitim programları oluşturmak.
   • Öğrencilere, öğretmenlere ve personeline sürdürülebilirlikle ilgili bilgi sağlamak.
  5. Çevresel Koruma ve Habitat:
   • Okul çevresindeki doğal alanları korumak ve geliştirmek için projeler yürütmek.
   • Ekosistemlere zarar veren faaliyetlerden kaçınmak.

  Eko-Okul Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

  Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrenciler okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adım‘da etkin rol almak için yönlendirilirler. Dolayısıyla eko-okullar, sınıfta ders öğretmenin ötesine geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında rol almış olurlar.

  Eko-Okul programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır. Komitenin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde diyalog kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi bir yurttaşlık eğitimini sağlar.

  HEM BİR PROGRAM HEM BİR ÖDÜL PLANI

  Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak Ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır.

  Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir . Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekir. Eko-Okullar uzun erimli bir programdır. Yeşil Bayrak ödül başvurusu ile ilgili bilgi ayrıca verilmektedir.

  PROGRAMIN FAYDALARI

  Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

  ÖĞRENCİLER;

  • Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,
  • Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,
  • Sorunları tanıma, çözümüretme,ve tartışma becerisi geliştirir,
  • İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,
  • Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,
  • Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,
  • Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

  Bunların yanında programın OKULA faydaları şöyledir;

  • Temizlik ve düzenini sürekli kılar,
  • Su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır,
  • Okul öğrencilerce sahiplenilir,
  • Okul, bulunduğu bölgenin merkezi durumundadır,
  • Yerel, ulusal, hatta uluslararası boyutta tanınır,
  • İsterse iletişim ağımız kanalıyla ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşir.